Odprawa  pracownicza – kto i kiedy ma do niej prawo?

Wcześniejsza spłata pożyczki
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Ustawodawca wyróżnił kilka rodzajów odpraw przysługujących pracownikom, w tym pośmiertną czy rentową i emerytalną. Pracownik otrzyma także świadczenie pieniężne, kiedy traci pracę, o ile zarówno on sam, jak i pracodawca spełnią określone prawem warunki. Odprawa pieniężna ma charakter jednorazowy i stanowi swoistą rekompensatę dla pracownika za rozwiązanie stosunku pracy. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika może być przyznana pracownikom zwalnianym w ramach procedury zwolnień grupowych lub w trybie indywidualnym. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kim jest sygnalista?

Odprawa przy zwolnieniach grupowych

Prawo do tego rodzaju odprawy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników. W myśl przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych odprawy przysługuje pracownikowi wtedy, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z:

  • pracownikiem w ramach grupowego zwolnienia, przez co należy rozumieć dokonanie czynności prawnej zmierzającej do zakończenia stosunku pracy – złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu,
  • inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jednak tylko w sytuacji, gdy dotyczy co najmniej 5 pracowników.

O zwolnieniu grupowym mówimy, gdy pracodawca, który zatrudnia 20 pracowników, jest zmuszony rozwiązać te stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, gdy w okresie 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników”..

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od zakładowego stażu pracy pracownika i może stanowić wysokość:

  • Gdy zatrudnienie u danego pracodawcy trwało poniżej 2 lat – w wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
  • Gdy zatrudnienie u danego pracodawcy trwało od 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • Gdy zatrudnienie u danego pracodawcy trwało powyżej 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Odprawa a zwolnienie indywidualne

Zgodnie z powołaną ustawą o zwolnieniach grupowych do odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale także pracownicy zwalniani indywidualnie. Jednakże pod warunkiem, że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną podstawą rozwiązania umowy o pracę. Mam na myśli, np. niekorzystną sytuację finansową pracodawcy, likwidację określonych stanowisk pracy bądź ogłoszenie upadłości czy likwidacji pracodawcy.

W kwestii przyczyn indywidualnego zwolnienia pracownika w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych wypowiedział się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt II PK 105/17. SN stwierdził, że: “Dla prawa do odprawy nie ma znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale istotne jest to, czy były to przyczyny niedotyczące pracownika. Wystarczające jest, aby przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie dotyczyły pracownika, nie muszą one natomiast leżeć po stronie pracodawcy”.

Komu nie przysługuje odprawa?

Odprawa pieniężna nie będzie przysługiwać pracownikom:

Warte uwagi: Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *