Świadectwo pracy – jakie zawiera informacje?

Pełnomocnictwo
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Umowa o pracę gwarantuje pracownikom największy wachlarz możliwości i uprawnień. Nie mam na myśli jedynie możliwości skorzystania z ustawowo zagwarantowanego urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego. Pracownik zatrudniony na umowie o pracę może liczyć także na wydanie świadectwa pracy. Dokument ten jest niezwykle pomocny w przypadku starania się o nowe zatrudnienie. Świadectwo pracy jest wydawane przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem.  Jest ono oświadczeniem wiedzy, a nie woli pracodawcy. W przypadku błędów lub braków pracownik może wnosić o sprostowanie świadectwa pracy. Elementy świadectwa pracy są ściśle określone w kodeksie pracy i w rozporządzeniu o świadectwie pracy. 

 W niniejszym artykule przedstawimy informacje dotyczącego tego, co powinno zawierać świadectwo pracy, aby było kompletne.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jest ona zarejestrowana na Twój adres domowy, warto abyś przeniósł jej siedzibę do jednego z naszych wirtualnych biur! Posiadamy bogatą, dogodną dla naszych klientów ofertę!

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Przeczytaj również: Zbiór praw dla przedsiębiorców – Konstytucja biznesu

Świadectwo pracy – terminy

Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie (rozwiązanie, wygaśnięcie) stosunku pracy. Jest to zgodne z art. 97 KP. Przepis ten ma swoje zastosowanie w konkretnej sytuacji. Jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jednakże co jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi w tym terminie nie jest możliwe? Kodeks stanowi, że w takim wypadku pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu powinien przesłać świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je w inny sposób.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas go nie wydano. Co w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy? W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku pracownika.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Elementy świadectwa pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy),
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Niewydanie świadectwa pracy

Pracodawca nie wydając należnego pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Ponadto naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Za wykroczenie w związku z niewydaniem świadectwa pracy grozi kara grzywny w wysokości  1000 do nawet 30 000 złotych. Według ostatnich zmian w ustawie pracodawca poniesie konsekwencje finansowe również za niewydanie świadectwa pracy w określonym ustawą terminie.

Ponadto kara może być znacznie bardziej kosztowna, ponieważ pracownik może wnieść roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, wskutek niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jednak między niewydaniem świadectwa pracy a powstałą szkodą musi zaistnieć adekwatny związek przyczynowy.

Warte uwagi: Siła wyższa a niedotrzymanie umowy

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *