Odpowiedzialność pracownika

odpowiedzialność pracownika
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy. Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania, które przyniosły szkodę pracodawcy. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy. Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. W związku z tym pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika ewentualnego naprawienia szkody. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Procedura AML – to warto wiedzieć!

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Co mówi kodeks pracy?

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu pracy. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy podczas wykonywania obowiązków pracowniczych:

  • odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych, tj. powszechną obejmującą wszystkich pracowników,
  • odpowiedzialność za mienie powierzone, która powstaje wówczas, gdy pracownikowi w ramach dodatkowej umowy powierzono mienie pracodawcy.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Odpowiedzialność – szkoda wyrządzona pracodawcy

Aby można było mówić o takiej odpowiedzialności materialnej, muszą łącznie  zaistnieć dwa warunki:

  • pracodawca poniósł szkodę,
  • szkoda była spowodowana niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika.

Jednakże przepisy prawa nie uwzględniają czym jest naruszenie obowiązków lub ich nienależyte wykonywanie. Uznanie danego działania pracownika za szkodę jest subiektywne i leży po stronie pracodawcy. Jednakże, ważne jest, z jakiego powodu pracownik spowodował szkodę. Jeżeli została ona wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w całości. Umyślna szkoda występuje zawsze, gdy pracownik dokonał czynu z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

Odpowiedzialność – mienie powierzone pracownikowi

Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności. Ponadto również środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Jednakże w przypadku tego rodzaju odpowiedzialności, pracownik może się z niej zwolnić. Kiedy tak się stanie? Jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto, jeśli przyczyną szkody jest niezapewnienie przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Głównymi zasadami charakteryzującymi tę odpowiedzialność są:

  • pełna odpowiedzialność pracownika za powstała szkodę,
  • domniemanie winy pracownika.

Warte uwagi: Pożyczka – wcześniejsza spłata

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *