Procedura AML – to warto wiedzieć!

procedura AML
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Procedura AML jest nowym obowiązkiem, który spełniać muszą biura rachunkowe. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną AML. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od 31 lipca 2021 roku weszły istotne zmiany dotyczące obowiązków w związku ze zmianą przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Pożyczka – wcześniejsza spłata

Zmiany w przepisach prawa

Od 13 lipca 2018 roku obowiązuje Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej: ustawa AML. Nie określa ona wprost definicji prania pieniędzy, ale odwołuje się do art. 299 ustawy – Kodeks karny.

Instytucjami zobowiązanymi do stosowania tych przepisów są także biura rachunkowe prowadzące usługowo księgi rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku podmioty, których podstawową działalnością gospodarczą jest:

– świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji,

– prowadzeniu ksiąg podatkowych,

– udzielaniu porad, opinii.

– wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,

niebędące innymi instytucjami, również są instytucjami zobowiązanymi. Tym samym obecnie każde biuro rachunkowe musi stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego i rozpoznawać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jednakże jakie jeszcze podmioty uznawane są w świetle przepisów za instytucje obowiązane? Odpowiedź można znaleźć w art. 2 ust. 1 ustawy, który zawiera katalog tych podmiotów. Jest on całkiem obszerny i obejmuje w szczególności instytucje prowadzące działalność finansową oraz ubezpieczeniową. Wśród nich wymienić można m. in.:

 1. banki, instytucje kredytowe i ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajowy SKOK;
 2. krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;
 3. fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, TFI
 4. firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych;
 5. zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;
 6. podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;
 7. instytucje pożyczkowe;
 8. przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 9. operatorów pocztowych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Obowiązkowe elementy procedury AML

Procedura wewnętrzna AML wdrażana w instytucjach obowiązanych musi zawierać następujące informacje:

 • osoby odpowiedzialne za AML i CFT w danej firmie – np. koordynator i analityk,
 • opis obowiązków osób odpowiedzialnych za AML,
 • ocena ryzyka przygotowana dla konkretnej instytucji obowiązanej,
 • opis środków bezpieczeństwa finansowego wdrażanych w tej firmie,
 • proces identyfikacji klientów w kontekście zadań związanych z AML,
 • procedura oceny ryzyka związanego ze współpracą z klientami firmy,
 • proces analizy okoliczności nawiązywania i dokonywania transakcji, monitorowania rachunków klienckich, a także zgłaszania transakcji podejrzanych i ponadprogowych,
 • procedura wstrzymywania transakcji i dokonywania blokady rachunku klientów,
 • proces przekazywania informacji do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
 • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML,
 • proces szkolenia pracowników z zakresu tematyki AML i CFT,
 • procesy kontroli działań podejmowanych w obszarze AML i CFT,
 • zasady przechowywania i ochrony danych udostępnianych instytucji obowiązanej przez jej klientów,
 • procedura identyfikacji i zgłaszania rozbieżności między danymi opublikowanymi w CRBR (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych) a ustaleniami instytucji obowiązanej, a także dokumentowania utrudnień w procesie ustalenia beneficjentów rzeczywistych,
 • przepisy karne za niestosowanie się do obowiązków AML i procedury AML,
 • wzory dokumentów takich jak: oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym, oświadczenie o statusie PEP, informacja w sprawie identyfikacji klientów, wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, formularz ryzyka instytucjonalnego i indywidualnego.

Niedopełnienie procedury AML

Niedopełnienie obowiązku związanego ze sporządzeniem i wdrożeniem Procedur AML związane jest z karami administracyjnymi, którymi są:

 • kara pieniężna – nakładana do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1.000.000 euro;
 • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
 • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok.

Warte uwagi: Wywłaszczenie nieruchomości – co to za proces?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *