Kiedy następuje przedawnienie podatku?

Przedawnienie podatku
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Jak mówi jedno ze znanych w naszym kraju powiedzeń – w życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. Niektórzy żartobliwie dodają, że podatki są gorsze, bo śmierć nie trafia się człowiekowi co roku. Jedni z nas systematycznie płacą podatki, inni robią to niechętnie i próbują się od tego przykrego obowiązku wymigać. Obowiązek zapłaty podatku dotyczy prawie każdego. Trzeba jednak podkreślić, że zasadniczo możliwość dochodzenia zapłaty podatku przez organy podatkowe jest ograniczona w czasie. Czy to oznacza, że podatek może się przedawnić? Tak! Dzieje się tak za sprawą instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. Urząd skarbowy może się upominać o zaległości. Jednakże jedynie do czasu gdy nie nastąpi ich przedawnienie. Przedawnienie podatków z reguły ma miejsce po upływie pięciu lat. Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na ich zapłatę. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Przedawnienie? Co to właściwie oznacza?

Przedawnienie jest jednym ze sposobów wygasania zobowiązań podatkowych. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa. Ponadto organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się należnego świadczenia. Dodatkowo wraz z wygaśnięciem zobowiązania, wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Przedawnienie następuje z mocy prawa. Co to oznacza? Nie ma konieczności wydawania w tej sprawie odrębnej decyzji organu podatkowego.

Co do zasady, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Kiedy nie ma zobowiązania podatkowego?

Zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w przypadku, kiedy podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego oraz istniejącego w tym dniu stanu faktycznego. Jeżeli zobowiązanie podatkowe ustalane jest na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja wydawana jest na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu nabycia prawa do ulgi.

Jakie podatki się nie przedawnią?

Zgodnie z art. 70 ust. 8 Ordynacji podatkowej, przedawnieniu nie ulegają zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Przedawnieniu nie podlega również podatek od spadków i darowizn w zakresie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających (postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej). W tego typu przypadkach organ podatkowy ma prawo do zastosowania sankcyjnej stawki 20 proc. podatku.

Warte uwagi: Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *