Zakaz usług księgowych dla Rosji

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Rosja spotyka się z wieloma rozmaitymi sankcjami od momentu wkroczenia na terytorium Ukrainy 28 lutego 2022 roku. Jedną z sankcji jest zakaz świadczenia usług księgowych dla podmiotów z Rosji.

Zakaz, o którym mówimy mieści się w szóstym pakiecie sankcji nałożonym na Rosję, Zakaz obejmuje także świadczenie audytu i doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z tego kraju. W myśl przepisów rozporządzenia, umowy zawarte w tym zakresie z takimi podmiotami należało rozwiązać do 5 lipca 2022 roku Nie wolno także świadczyć usług za zakresu public relations

Przeczytaj również: Na czym polega analiza SWOT?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Zakaz usług księgowych dla Rosji

Podstawa prawna zakazu

W świetle art. 5n ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014

Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia , umowy dotyczące świadczenia powyższych usług, zawarte przed  4 czerwca 2022 r., muszą być rozwiązane najpóźniej do 5 lipca 2022 r.

Świadczenie usług w ich ramach jest dopuszczalne jedynie, jeżeli jest to absolutnie konieczne do rozwiązania takich umów (lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów) i nie później niż do 5 lipca 2022 r. Ponadto zakaz, o którym była mowa wcześniej nie ma zastosowania do świadczenia usług:

  • Które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego,
  • Przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego UE lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

Zakaz usług księgowych dla Rosji –

Czy przewiduje się odstępstwa ?

Możliwość stosowania odstępstw w tym zakresie przewiduje również art. 5n ust. 5 rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, na warunkach, jakie uznają za stosowne. Odstępstwa będą możliwe w celach humanitarnych. Mamy na myśli dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności. Przez pomoc humanitarną rozumiemy także przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc lub do celów ewakuacji. Wyłączenie obejmuje też wszelkie działania na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które usiłują działać w Rosji.

Mocą komentowanego rozporządzenia państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do przyjęcia regulacji umożliwiających stosowanie szóstego pakietu sankcji. Chodzi tu także określających kary w przypadkach naruszeń jego przepisów. Podkreślono w nim bowiem, że sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Ma temu służyć m.in. określenie właściwych środków konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.

Warte uwagi: Analiza zachowań konsumenta – model EBK

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *